Štatút súťaže

Štatút súťaže

Vyhlasovatelia súťaže

Občianske združenie Fantázia
P. Pázmaňa 5
927 01 Šaľa

Multiverzum – Centrum popkultúrneho vzdelávania
Exnárova 24
821 03 Bratislava-Ružinov

 

Organizačný výbor

Ivan Aľakša
Ružena Aľakšová
Eva Piarová
Vladimír Hebert
Jozefa Pevčíková
Dana Brezňanová
Michaela Demková
Jana Kolenová

Charakteristika súťaže

Fantázia Award je literárna súťaž zameraná na fantastické žánre (sci-fi, fantasy, horor). Do súťaže sa prijímajú texty spĺňajúce podmienky a odoslané spôsobom presne definovaným v propozíciách daného ročníka súťaže zverejnených na oficiálnej stránke súťaže.

Text zaslaný do súťaže môže do ukončenia prvého kola daného ročníka súťaže vyradiť administrátor, predseda poroty, prípadne väčšina poroty. O vyradení textu zo súťaže je autor včas informovaný.

Porota

Porota súťaže sa každý rok mení. Zvyčajne má 3 – 5 členov. Porota hodnotí všetky prijaté texty v prvom kole súťaže, ktoré je anonymné (porotcovia nepoznajú mená autorov).

Hodnotenie

Každý porotca udeľuje súťažným textom daného ročníka body v rozmedzí 0 – 10 (najhoršia – najlepšia) podľa vlastného uváženia.

Vyhlásenie výsledkov

Vyhlasovanie výsledkov súťaže Fantázia Award má dve fázy. Po uzavretí výsledkov súťaže sú na jeseň v danom roku zverejnené finálové texty a mená ich autorov.

Konečné výsledky súťaže a vyhlásenie víťaza Fantázia Award sa každý rok uskutočňuje na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave v rámci sprievodného programu v sobotu spolu s vyhlasovaním výsledkov slovenskej súťaže Martinus Cena Fantázie. Organizátor môže miesto vyhlásenia zmeniť. Autor, finalista, ktorý sa nezúčastní vyhlásenia výsledkov súťaže a nezabezpečí za seba ani náhradu, stráca právo na vecné ceny a knižné publikácie.

Odmeny a ocenenia

Vecné odmeny získavajú všetci piati finalisti súťaže.

Zverejnenie poviedok

Zaslaním poviedky do súťaže autor udeľuje súhlas s:

  • vydaním diela formou rozmnoženia literárneho diela u mediálneho partnera,
  • vydaním diela formou rozmnoženia literárneho diela v knižnom zborníku, ktorý vydá organizátor súťaže vo forme tlačenej knihy a e-knihy,
  • vydaním diela formou rozmnoženia literárneho diela na internetovej stránke súťaže alebo v jej mobilnej aplikácii,
  • vyhotovením a verejným prenosom audiovizuálneho diela, sprístupňovanie záznamu verejnosti,
  • poskytnutím diela tretej strane na zverejnenie diela v rámci propagácie a PR,
  • zverejnením svojho mena, názvu diela a jeho bodového hodnotenia porotou v prvom kole súťaže v zborníku a na internetovej stránke súťaže.

Súhlas platí v období od zaslania poviedky do 31. 8. nasledujúceho kalendárneho roka a je možné ho vypovedať po vzájomnej dohode oboch strán. Autori budú v dostatočnom predstihu o možnostiach zverejnenia textu oslovení. V prípade, že so zverejnením bude vznikať právo na odmenu, táto odmena v plnej výške náleží autorovi diela.

Záverečné ustanovenie

Organizátori súťaže si ponechávajú právo upraviť, doplniť či zmeniť podmienky súťaže. Informácie o tom budú aktuálne zverejňované na internetovej stránke súťaže a jej facebookovej stránke.

Copyright © 2019 Občianske združenie Fantázia

 

Start typing and press Enter to search